Dagboek Kokke

Home

Bij het Gemeentearchief Venlo bevinden zich meerdere getypte afschriften van het dagboek van Kees Kokke (1915-1985), destijds gemeentearchivaris bij de gemeente Venlo. Het origineel bevindt zich waarschijnlijk nog steeds in het bezit van de familie Kokke. 

De teksten van de afschriften, die in het bezit zijn van het gemeentearchief, wijken onderling enigszins van elkaar af.
Reeds in 1945 verscheen er een eerste getypte versie van het dagboek met de titel:  Dagboek, bevattende een kort verhaal van het gebeurde te Venlo gedurende de laatste zes maanden der Duitsche  bezetting  – september 1944 t/m februari 1945.
Kokke heeft dit getypte exemplaar zelf vervaardigd, vermoedelijk uitsluitend bedoeld om te verspreiden onder een kleine groep vrienden en familieleden. 
Ook gaf hij in september 1945 van deze versie een exemplaar aan de politieke recherche van Venlo, die onder meer belast was met onderzoek naar gepleegde collaboratie.

Titelblad Dagboek Kokke

Kokke gaf dat eerste exemplaar de status van concept, hetgeen suggereert dat hij het in de toekomst nog wilde aanpassen.
Later gemaakte versies wijken iets af van deze eerste versie af, vermoedelijk om de leesbaarheid enigszins te verbeteren. 
Voor deze website is gekozen om fragmenten te vermelden uit de eerst bekende exemplaar van omstreeks 21 september 1945 .

Dit en alle later gemaakte afschriften vermelden gebeurtenissen opgeschreven vanaf 3 september 1944 tot en met 26 februari 1945.
Omdat het originele handgeschreven dagboek niet openbaar te raadplegen is, is niet bekend of Kokke voor of na deze periode ook zijn dagboek bijhield.
We kunnen dus alleen maar gissen waarom er in de bekende afschriften van zijn dagboek geen aandacht meer is besteed aan de gebeurtenissen na 26 februari 1945.
Het dagboek is van onschatbare waarde voor de geschiedenis van Venlo en het is te hopen dat de familie het ooit zou willen afstaan aan het gemeentearchief Venlo of anderszins (zoals een digitale kopie), zodat meer duidelijkheid komt over de  onduidelijkheid of Kokke nog iets heeft geschreven over de gebeurtenissen tijdens de laatste dagen vóór de bevrijding en hoe hijzelf de bevrijding heeft ervaren.

In de getranscribeerde fragmenten komen twee soorten haakjes voor.
Alles wat staat tussen deze haakjes (    ), is ook als zodanig in het afschrift van het dagboek Kokke vermeld.
Alles wat staat tussen deze haakjes [    ], zijn toelichtingen die door de samensteller van de website ter verduidelijking zijn toegevoegd.
 
Verder kan het van belang zijn om te weten dat, om de leesbaarheid te verbeteren, bij het overtypen van de fragmenten voor deze website de moderne spelling van een aantal woorden is toegepast en de meeste afkortingen volledig zijn uitgeschreven.

 

Naar het dagboek:
september 1944
oktober 1944
november 1944 
december 1944
januari 1945
februari 1945